ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI w dniu 28-06-2024

cze 6, 2024 |

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”, działając na podstawie § 49 ust. 1 Statutu Spółdzielni SM „Dom dla Młodych” zwołuje na dzień 28.06.2024 r. na godz. 1700w Szkole Podstawowej nr 162 przy ul. St. Stojałowskiego 31 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni SM „Dom dla Młodych”.  Z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie, co najmniej: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz – podjęcie uchwały
 3. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały
 4. Wybór komisji: a) mandatowo-skrutacyjnej – podjęcie uchwały
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok
 9. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2023 przez Niezależnego Biegłego Rewidenta
 10. Przedstawienie uchwał rekomendujących Rady Nadzorczej SM na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
 11. Informacja na temat przyjętych do realizacji uchwał i wniosków z WZ z roku 2023
 12. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad, odczytanie korespondencji do W.Z.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • 13.1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  • 13.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  • 13.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  • 13.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  • 13.5. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań finansowych w okresie od Walnego Zgromadzenia w               2024 roku do Walnego Zgromadzenia w 2025 r.
  • 13.6. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok
 14. Uchwalenie zmian do regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM
  wynikających ze  zmian Statutu – podjęcie uchwały
 15. Uchwalenie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej SM wynikających ze  zmian Statutu – podjęcie uchwały
 16. Uchwalenie zmian do Statutu i zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni

16.1     przedstawienie propozycji zmian do Statutu SM

16.2     podjęcie uchwał

 1. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z :

 1. Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok obrachunkowy 2023 – DOSTĘPNE NA MOL-u
 2. Sprawozdaniem Niezależnych Biegłych Rewidentów z badań rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
 3. Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni z okres: lipca 2023 – czerwiec 2024 – DOSTĘPNE NA MOL-u
 4. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 – DOSTĘPNE NA MOL-u
 5. Informacją o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z roku 2023 r. – DOSTĘPNE NA MOL-u
 6. Projektem zmian do regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
 7. Tekst jednolity uwzględniający zmiany do  regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
 8. Projektem zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni
 9. Tekst jednolity uwzględniający zmiany do  regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni
 10. Projektami zmian do Statutu Spółdzielni,
 11. Tekst jednolity uwzględniający zmiany do Statutu Spółdzielni
 12. Projektami uchwał Walnego Zgromadzenia,

Wymienione wyżej dokumenty  będą wyłożone od dnia 07.06.2024 r. do wglądu  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Turniejowej 65
( sekretariat)  w godzinach pracy Spółdzielni jak również na stronie internetowej Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych a osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jest prawem każdego Członka Spółdzielni.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zarząd SM

 

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993