ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

maj 23, 2019 |

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom dla Młodych”, działając na podstawie § 49 ust. 1 Statutu Spółdzielni SM „Dom dla Młodych” zwołuje na dzień 14.06.2019 r. na godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 149 ul. F. Bujaka 15 Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni SM „Dom dla Młodych”.  Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie, co najmniej: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz – podjęcie uchwały
 3. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie Protokołu Obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2018 r. – podjęcie uchwały
 5. Wybór komisji: a) mandatowo-skrutacyjnej, b) wnioskowej – podjęcie uchwały
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 7. Odczytanie listy pełnomocnictw
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej od czerwca 2018 r. do maja 2019 r.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok.
 10. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2018.
 11. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2016-2018
 12. Informacja na temat przyjętych do realizacji uchwał i wniosków z WZ z roku 2018,
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1.  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
  2.  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  3.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  4.  udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań finansowych w okresie od Walnego Zgromadzenia w 2018 roku do Walnego Zgromadzenia w 2019 r.
  2. podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok
 15. Zatwierdzenie zmian do Statutu – podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektów Uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni w trybie
  51 ust. 2 Statutu – podjęcie uchwały.
 17. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad, odczytanie korespondencji do W.Z., przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia i przegłosowanie wniosków przyjętych przez WZ .

Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z :

 1. Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok obrachunkowy 2018 – DOSTĘPNE NA MOL-u
 2. Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
 3. Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres: czerwiec 2018 – maj 2019 – DOSTĘPNE NA MOL-u
 4. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 – DOSTĘPNE NA MOL-u
 5. Protokołem z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2016-2018 – DOSTĘPNE NA MOL-u
 6. Informacją o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z 15.062018 r. – DOSTĘPNE NA MOL-u
 7. Projektami zmian do Statutu Spółdzielni,
 8. Projektami uchwał Walnego Zgromadzenia,
 9. Oraz uchwałami Rady Nadzorczej skierowanymi do Walnego Zgromadzenia,

Wymienione wyżej dokumenty  będą wyłożone od dnia 24.05.2019 r. do wglądu  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Turniejowej 65
( sekretariat)  w godzinach pracy Spółdzielni jak również na stronie internetowej Spółdzielni

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jest prawem każdego Członka Spółdzielni.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zarząd SM

TELEFONY

Centrala:

 • 12-654-59-08,
 • 12-654-59-09,
 • 12-654-59-58,
 • 12-654-59-39

Wewnętrzne:

 • 21-sekretariat
 • 22-fax
 • 39-dział administracyjny
 • 40-dział techniczny (m.in. usterki)
 • 41-księgowość

Rada Nadzorcza:

 • 510-259-479

Awarie

 • Firma CDD: 600-237-790

Zasoby: ul. Turniejowa, Kordiana

 • Hydraulik 501-717-210
 • Elektryk 501-433-993

Zasoby: ul. Szwedzka, Ceglarska, Św. Jacka, Orawska, Starowiślna, Na Zjeździe, Piltza, Konopczyńskiego.

 • Hydraulik 600-931-139
 • Elektryk 501-433-993